NO 1: 4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10.Madde Fesih Yasağı Kapsamında Olmayan SGK İşten Çıkış Kodları

IŞ HUKUKU NOTLARI NO: 1


4857 SY İŞ KANUNU Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)


17.04.2020 İLA 17.07.2020 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN
KODLAR KULLANILARAK İŞTEN ÇIKIŞ YAPILAMAYACAKTIR.


Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.


4857 G.M. 10 FESİH YASAĞI KAPSAMINDAKİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ