7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

30.06.202109.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  İlişkin  Kanun  kapsamında yapılandırma  başvuruları  ile  matrah  ve  vergi artırımı  beyannamelerinin/bildirimlerinin  elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

17.06.2021 ve 24.06.2021 tarihli duyurularda belirtilen takvime uygun olarak;

1.7326  sayılı Kanunun3 üncü maddesinde  yer  alan  kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4 üncü maddesinde  yer  alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için yapılandırma başvurularına ait yapılandırma dosyalarının ve ödeme planlarının oluşturulması ile tahsilat işlemlerinebaşlanmıştır.

2.7326  sayılı Kanunun4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden  sonra  kendiliğinden  verilecek  beyannamelere-Beyanname sisteminden  alınmaya başlanmıştır.

3.7326 sayılı Kanunun5 inci maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımı için aşağıdaki bildirimler e-Beyanname sitesinden alınmaya başlanmıştır.

-Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi (Madde 5/1-A, B)-Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı-Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi (G.V.K. Geçici Madde 61 Kapsamında)

-Ücret Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi-Serbest Meslek Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi-Kira Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşleri Nedeniyle Yapılan Hakediş Ödemeleri İçin Gelir (Stopaj) Veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi

-Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler İçin Gelir (Stopaj) Vergisi Artırım Bildirimi-Yıl İçindeki Tüm Dönemlere Ait Beyannameleri Veren Ve Tüm Dönemlerde Hesaplanan KDV Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

-Yıl İçinde 12 Dönemden Az, 2 Dönemden Fazla Beyanname Veren Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

-Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen Veya Sadece (1) Ya Da (2) Dönem Beyanname Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

-İstisnalar Veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemler İle Bazı Dönemlerde Hesaplanan KDV’si Bulunan Mükellefler İçin KDV Artırım Bildirimi

4.7326 sayılı Kanunun6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki beyanname ve bildirimler uygulamaya açılmıştır:-7326 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesine göre stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için KDV stok bildirimi

-Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri için 1  No.lu  KDV  beyannamesine  7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.-Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler için 4 No.lu KDV beyannamesine 7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların yapılacağı tablo eklenmiştir.

-7326 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamında beyanların taksitli ödenmesi durumunda verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7326 Sayılı Kanunun (6/2-A) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin)7326  sayılı  Kanunun  6  ncı maddesi  kapsamında “Kayıtlarda  Yer  Aldığı  Halde  İşletmede Bulunmayan   Kasa   Mevcudu ve   Ortaklardan   (Net) Alacaklar  İçin  Vergi  Beyannamesi” çalışmaları devam etmekte olup,06.07.2021tarihindeuygulamaya açılması planlanmaktadır.

5.Daha önce ilgili Tebliğin yayım tarihi+15 gün sonunda uygulama konulması planlanan, 7326 sayılı  Kanunun 11  inci maddesinde  yer  alan taşınmazların  yeniden  değerlemesine  ilişkin “Yeniden  Değerleme  (Taşınmaz)  VUK  Geçici  31  inci  Madde” beyannamesi  uygulamaya açılmıştır.

Duyurulur.