VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 31/12/2021
TARİHİNE KADAR UZATILDI
Resmi Gazete
Sayı : 31527 30 Haziran 2021

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4196
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci
fıkralarında yer alan sürelerinin ,bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına , mezkur
maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.
29 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
GELİR VERGİSİ KANUNU
Geçici Madde 93
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki
banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe
tasarruf edebilirler.
Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal
kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde
kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu
takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan
varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden
yararlanılır.
Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının,
yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması
hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında
Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın
işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının
tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz
konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde
dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen
taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması
hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz
konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil
edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.
Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından
doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak
kabul edilmez.
Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya
Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her
defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye
Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile
işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirime esas değerlerin tespiti, bildirimin
şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve
belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir