TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM BA VE BS BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMİYECEK

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

 İlk uygulama,  Ağustos  ayı  sonuna  kadar  gerçekleştirilecek, Temmuz  ayına  ilişkin olarak düzenlenen formların verileceği bildirimler için geçerlidir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal  ve/veya  hizmet  satış  tutarlarına  ilişkin  5.000  TL  tutarındaki  haddin  belirlenmesinde, elektronik  olarak  ve  kâğıt  ortamında  düzenlenen  tüm  belgelerin  birlikte  değerlendirilmesi gerekmektedir.  Bu haddin  aşılması  halinde  sadece  kâğıt  ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini  “Ba/Bs bildiriminde  beyan  edilecek  bilgim  bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)”ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 523 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış ve  mal ve hizmet alımlarının Form Ba ve Form Bs  ile bildirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştı.

Buna göre;

1)Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına  ilişkin  dönemden  itibaren  Form Ba ve  Form Bs bildirimlerine  dâhil edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel olarak 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2)Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan  mal  ve/veya  hizmet  satış  tutarlarına  ilişkin  5.000  TL  tutarındaki  haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

3)Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan  veya  elektronik  belge  olarak  düzenlenen  belgelerden  oluşan  mükelleflerin, Form Ba ve/veya   Form Bs bildirimlerini  “Ba/Bs bildiriminde   beyan   edilecek   bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)