kapanaltı DERGİSİ

MUHASEBE-FİNANS-EKONOMİ DERGİSİ

e-ISSN
2822-3543

EDİTÖR

SMMM Doç. Dr. Adil AKINCI

son sayı

Editör: SMMM Doç. Dr. Adil AKINCI

Yayın Yeri: Kütahya Merkez/ Türkiye

Yıl/ Sayı:  2022 – Sayı 2

Kapak    I     Jenerik Dosyası       I     Tam Sayı Dosyası

Ayça DOĞANER

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL MODELİ İLE İNCELENMESİ, 1-13


INVESTIGATION OF THE RELATIONS BETWEEN LABOR EFFICIENCY AND INFLATION IN TURKIYE WITH NONLINEAR ARDL MODEL

Özet   I    Tam Metin

Güldenur ÇETİN

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC CONSUMPTION EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR THE PERIOD 1960-2021 FOR TURKIYE, 14-23

1960-2022 DÖNEMİ KAMU TÜKETİM HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Özet   I    Tam Metin

Zümral GÜLTEKİN

ÇALIŞAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, 24-36

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USE OF WORKING INDIVIDUALS ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL LEVELS AN EMPIRICAL STUDY

Özet   I    Tam Metin

İbrahim Halil UÇAR, Erkan ALSU

BORSA İSTANBUL İLE GELİŞMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ, 37-53

LONG-TERM RELATIONSHIP BETWEEN BORSA ISTANBUL AND DEVELOPED EUROPEAN EQUITY MARKETS

Özet   I    Tam Metin

e-ISSN
2822-3543

EDİTÖR

SMMM Doç. Dr. Adil AKINCI

1 Sayı

Editör: SMMM Doç. Dr. Adil AKINCI

Yayın Yeri: Kütahya Merkez/ Türkiye

Yıl/ Sayı:  2022 – Sayı 1

Kapak    I     Jenerik Dosyası       I     Tam Sayı Dosyası

AKTÜEL YAZILAR

Akademik Makaleler

Prof. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM : SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN İSLAM EKONOMİSİ MODELİ 

Tam Metin


Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR : UKRAYNA KRİZİ’NİN“SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENLİĞİNE” ETKİSİ

Tam Metin


Doç. Dr. Arzu AL, Buğçe Soysal : TEMEL BOYUTLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ

Tam Metin


Serhan KARAASLAN : KOBİ’LERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDA MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ

Tam Metin


Öğr. Gör. Abdül Halim ÖZKAN : SÜRDÜRÜLEBİLİR AFET YÖNETİMİ

Tam Metin


Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA : SÜRDÜRÜLEBİLİR VERGİLEME VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ

Tam Metin


Doç. Dr. Arzu AL, Buğçe Soysal : SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ
EKSENİNDE RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Tam Metin


Veli OĞUZ : SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN BÖLGESEL AKTÖRÜ: T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

Tam Metin

Kapak     I     Tam Metin    I     Nekroloji     

Kürşat Nusret ERDEN

GENEL HATLARIYLA KÜTAHYA’NIN TİCARİ YAPILARINDAN TARİHİ KAPAN
HANI, 1-9


HISTORICAL KAPAN HAN, ONE OF KÜTAHYA’S COMMERCIAL BUILDINGS IN
GENERAL LINES

Özet   I    Tam Metin

Mürsel GÜLER, Sezer BUDAK, İzzet NARİN

MUHASEBE MESLEĞİ MENSUPLARININ STRATEJİK ORYANTASYON DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, 10-18,

AN EMPIRICAL RESEARCH TO DETERMINE THE STRATEGIC ORIENTATION LEVELS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS

Özet   I    Tam Metin

Suna ŞAHİN

EKONOMİK BÜYÜME, İKTİSADİ DEĞİŞKENLER VE EŞİTSİZLİK: SEÇİLMİŞ ÜLKELERE YÖNELİK BİR İNCELEME (1983-2019), 19-30


ECONOMIC GROWTH, ECONOMIC VARIABLES AND INEQUALITY: A REVIEW OF SELECTED COUNTRIES (1983-2019)

Özet   I    Tam Metin

Muhammet ATALAY

ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE K-ORTALAMALAR KÜMELEME ANALİZİ İLE BİR GÖRSEL VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI, 31-44


A VISUAL DATA MINING APPLICATION WITH MULTIDIMENSIONAL SCALING AND K-MEANS CLUSTERING

Özet   I    Tam Metin

Özer ÖZÇELİK, Gülcan TUNÇAY

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEDEKİ TUTUM VE SORUMLULUĞU: KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ, 45-56


ATTITUDES AND RESPONSIBILITIES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS TO PREVENT THE INFORMAL ECONOMY: THE CASE OF KÜTAHYA

Özet   I    Tam Metin

Derya ÖZGÜN ACAR

TÜRKİYE’DE YENİ BİR PARA POLİTİKASI ARACI OLARAK SWAP İŞLEMLERİ VE DÖVİZ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ, 57-72

SWAP TRANSACTIONS AS A NEW MONETARY POLICY TOOL IN TURKEY AND ITS EFFECTIVENESS ON THE FOREIGN EXCHANGE MARKET

Özet   I    Tam Metin

Seda YILDIRIM, Durmuş Çağrı YILDIRIM

İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ADAPTASYON: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 73-84

DIGITAL TRANSFORMATION AND ADAPTATION IN ISLAMIC BANKING SECTOR: A CASE OF TURKEY

Özet   I    Tam Metin